Polityka UE

Polityka UE

Podstawy prawne.

Podstawą interwencji polityki strukturalnej Unii Europejskiej /UE/ są zapisy w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską /TWE/, zakładające między innymi wzmocnienie poziomu spójności ekonomicznej i społecznej w ramach tej organizacji /art. 158 - art. 162/, służące osiągnięciu podstawowych celów działania Wspólnoty Europejskiej.

Cele te, zapisane w art. 2 Traktatu, obejmują:
- harmonijny i zrównoważony rozwój działalności gospodarczej,
- wysoki poziom zatrudnienia i ochrony socjalnej,
- równość szans,
- zrównoważony i bezinflacyjny wzrost gospodarczy,
- wysoki poziom konkurencyjności i konwergencji gospodarek,
- wysoki poziom ochrony i jakości środowiska naturalnego,
- podnoszenie poziomu życia,
- gospodarczą i społeczną spójność oraz solidarność między państwami członkowskimi.

Kierunki interwencji Funduszy Strukturalnych.

Generalnym celem polityki strukturalnej UE jest zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju całej Unii, a także zwiększenie stopnia spójności gospodarczej i społecznej. Potrzeba prowadzenia tej polityki na szczeblu wspólnotowym jest konsekwencją dużego zróżnicowania stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich oraz istnienia jeszcze większych dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regionami.

Dysproporcje te mają często charakter strukturalny, wynikający między innymi z peryferyjnego położenia regionu, niesprzyjających warunków klimatycznych i geograficznych, niekorzystnej struktury gospodarki /dominacja rolnictwa/, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury, niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych ludności.

Rozdział środków z funduszy strukturalnych pomiędzy państwa członkowskie odbywa się w oparciu o trzy Cele:

Cel 1 /o charakterze terytorialnym/ - dotyczy wspierania rozwoju i dostosowań strukturalnych regionów opóźnionych w rozwoju /regionów, w których poziom PKB na jednego mieszkańca, mierzony parytetem siły nabywczej obliczany na podstawie danych Wspólnoty za ostatnie 3 lata, jest niższy od 75 % średniej unijnej/. Działania w ramach Celu 1 finansowane są między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /ERDF/.

Cel 2 /o charakterze terytorialnym/ - dotyczy wspierania ekonomicznej i społecznej konwersji regionów przeżywających trudności strukturalne i dokonujących przeobrażeń /np. obszary przechodzące zmiany społeczno-gospodarcze w sektorze przemysłowym i usługowym, upadające obszary wiejskie, obszary miejskie znajdujące się w trudnej sytuacji oraz objęte kryzysem tereny zależne od rybołówstwa/. Działania w ramach Celu 2 finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /ERDF/ oraz Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS/.

Cel 3 /o charakterze horyzontalnym/ - dotyczy pomocy na rzecz adaptacji i modernizacji polityki systemów oświaty, szkolenia zawodowego i zatrudnienia.

Powrót na górę strony