Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

   

 

 

KONTAKT

84-100 Puck ul. Dworcowa 5

 
sekretariat tel.: 47 742 52 25

 

 

 

 

 

 

NACZELNIK
WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

 

asp.szt. Marek Grabowski

 

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

 

asp.szt. Marcin Szumski

 

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

 

 1. Zespół Operacyjno Rozpoznawczy
 2. Zespół Dochodzeniowo - Śledczy
 3. Zespół Techniki Kryminalistycznej
 4. Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
 5. Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 6. Jednoosobowe Stanowisko do Walki z Przestępczością Narkotykową 

ZADANIA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

 

 1. wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw pospolitych, kryminalnych, gospodarczych, korupcyjnych i sprawnego wykrywania ich sprawców;
 2. prowadzenie rozpoznania osób, środowisk, miejsc i obiektów interesujących Policję przez gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji operacyjnych oraz stosowanie adekwatnych form, metod i środków pracy operacyjno - rozpoznawczej;
 3. udzielanie pomocy w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych podległym komisariatom Policji i posterunkowi Policji Komendy Powiatowej;
 4. współdziałanie i udzielanie pomocy w zakresie czynności operacyjno - rozpoznawczych innym jednostkom Policji;
 5. prowadzenie:
 1. poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,
 2. poszukiwań osób zaginionych,
 3. identyfikacji N/N zwłok i ustalania tożsamości N/N osób,
 4. poszukiwań rzeczy utraconych lub uzyskanych w wyniku przestępstwa;
 • koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie działalności operacyjno-rozpoznawczej prowadzonej przez policjantów podległych Komendantowi Powiatowemu;
 • współdziałanie w zakresie zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze Powiatu Puckiego organami ochrony prawnej;
 • podejmowanie działań, w zakresie właściwości rzeczowej, w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;
 • wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw gospodarczych, korupcyjnych i sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
 • współdziałanie w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, korupcyjnej z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej;
 • podejmowanie działań, w zakresie właściwości rzeczowej, w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych.
 • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości kryminalnej oraz wykrywanie sprawców tych przestępstw w drodze czynności dochodzeniowo-śledczych
 • wypracowywanie strategicznych kierunków oraz jednolitej praktyki procesu wykrywczego i dowodowego przy zwalczaniu przestępczości kryminalnej na terenie powiatu na potrzeby kierownictwa komendy oraz jednostek i komórek organizacyjnych bezpośrednio prowadzących sprawy,
 • współdziałanie ze służbą prewencyjną w opracowywaniu wytycznych i zaleceń dotyczących postępowań wyjaśniających oraz praktyki oskarżycielskiej w sprawach o wykroczenia.
 • dokonywanie analiz i ocen stanu zagrożenia przestępczością, jej dynamiki, struktury i innych czynników istotnych z punktu widzenia wykrywalności oraz działalności służby kryminalnej do walki z przestępczością kryminalną w jednostkach Policji powiatu puckiego, w szczególności w zakresie nowych zjawisk i form przestępczych,
 • realizacja zadań i udzielanie pomocy w zakresie techniki kryminalistycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • współpraca z wydziałami Komendy Powiatowej oraz komisariatami Policji w zakresie realizowanych zadań,
 • współpraca z organami prokuratury, sądu i innymi organami ochrony porządku prawnego,

Zadania Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego, realizowane są przez:

 1. prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 2. realizacji zadań zleconych przez prokuraturę, w sprawach karnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. wykrywania sprawców przestępstw i przygotowywanie dokumentacji procesowej dla potrzeb prokuratury i sądu,
 4. udzielanie pomocy i czuwanie nad prawidłowym tokiem postępowań przygotowawczych przez sekcję i podległe jednostki organizacyjne

Zespół Techniki Kryminalistycznej w zakresie:

 1. zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia dla potrzeb dalszej pracy dochodzeniowej,
 2. sporządzania dokumentacji technicznej i fotograficznej do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 3. uzyskiwania i zabezpieczania materiału porównawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. udzielania pomocy technicznej, fizycznej i intelektualnej wszystkim policjantom w zakresie techniki kryminalistycznej.

  

Powrót na górę strony