Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

 

 

KONTAKT

84-100 Puck ul. Dworcowa 5


sekretariat tel.: 47 742 52 23

 

 

 

 

 

 NACZELNIK
WYDZIAŁU PREWENCJI

 kom. Monika Bradtke

 

 

 

 ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU PREWENCJI

  asp.szt. Ireneusz Janus

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU PREWENCJI

 1. Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii
 2. Zespół Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych
 3. Zespół Wykroczeń
 4. Zespół Dyżurnych
 5. Zespół Dzielnicowych
 6. Zespół Patrolowo - Interwencyjny 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU PREWENCJI

 1. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa i świadomości prawnej;
 2. opracowywania analiz i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych na potrzeby dyslokacji służby patrolowej;
 3. wykonywanie zleconych czynności związanych z doprowadzaniem osób pozbawionych wolności do siedziby jednostki Policji lub innego miejsca wskazanego przepisem prawa albo określonego przez uprawniony organ;
 4. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego, komunikacji publicznej i na obszarach wodnych
 5. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;,
 6. rozpoznawanie zjawisk demoralizacji, przestępczości nieletnich, patologii rodziny i innych patologii społecznych oraz sprawowanie nadzoru i koordynowanie działań realizowanych przez jednostki Policji podległe KPP Puck w tym zakresie;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach, w sprawach dla których Komendant Powiatowy Policji w Pucku jest organem administracji;
 8. wykonywanie czynności postępowania administracyjnego zleconych w ramach pomocy prawnej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez inne organy administracji;
 9. wydawanie opinii o osobach ubiegających się o licencje pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika ochrony;
 10. koordynacja, nadzór i kontrola nad pracą prewencyjną komisariatów Policji;
 11. nadzór nad przechowywaniem broni w Komendzie i komisariatach Policji;
 12. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem pozwoleń na posiadanie broni pneumatycznej, miotaczy gazu obezwładniającego, narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu w postaci określonej w przepisach broni białej, broni cięciwowej w postaci kusz i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 13. wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem, rozmieszczeniem, pobytem i zwolnieniem osób z pomieszczenia dla osób zatrzymanych;
 14. gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach na terenie służbowego działania KPP Puck oraz zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i wypracowywaniu metod i form działania w tych sytuacjach;
 15. bieżące analizowanie i ocenianie służby dyżurnej w jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Pucku w celu doskonalenia skuteczności i efektywności ich funkcjonowania;
 16. przygotowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających proces kierowania działaniami w czasie prowadzenia operacji i akcji policyjnych;
 17. dowodzenie i koordynowanie działaniami siłami Policji w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych;
 18. rozpoznawanie oraz ocena zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, wobec których, niezbędne jest wprowadzanie w jednostce Policji wyższych stanów gotowości do działań lub dodatkowych procedur postępowania;
 19. planowanie, organizacja, koordynowanie działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i bieżące współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami administracji publicznej i innymi podmiotami systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;
 20. przygotowanie i aktualizacja planów i procedur działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym o charakterze terrorystycznym oraz w innych sytuacjach kryzysowych;
 21. przygotowanie Komendy Powiatowej Policji w Pucku do militaryzacji;
 22. opracowanie i prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z przygotowaniami obronnymi i zarządzeniem kryzysowym w zakresie określonym przez obowiązujące akty kierowania wewnętrznego;
 23. koordynowanie przygotowań obronnych i zarządzaniem kryzysowym w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku;
 24. udział w uzgadnianiu planów dotyczących szczególnej ochrony obiektów kat.I, uznanych za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa państwa w zakresie udziału Policji w ich ochronie.
 • Zdjecie
Powrót na górę strony