Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Art. 255 § 1 Kpa

 

            „ Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”

 

                        Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

                                                    Składającej skargę lub wniosek.

  W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub  wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa  

zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

 

 

                                            J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

 

Zakładka 1:Podstawa prawna

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji  realizowana jest w oparciu o:

 • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
 • Dział VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

W ujęciu ogólnym przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

 

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb       i oczekiwań społeczności lokalnych.

 

Zakładka 2. Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skargi/wniosku

 

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

 

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

 

WAŻNE!

W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/wniosek do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

 

W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin jej załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.

W przypadku, gdy jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

Zakładka 3. Rozpatrywanie skargi/wniosku

 

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg  i wniosków do organów państwowych realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. Przepis art. 231 kpa nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych. 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

WAŻNE!

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

 

Zakładka 4. Ochrona prawna skarżącego

 

Art. 225 § 1 Kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. 

 

WAŻNE!

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

 

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

 

Zakładka 5. Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku

 

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA  POLICJI
                                 ul. Dworcowa 5
                                 84 – 100 PUCK
 • osobiście – w Biurze Przepustek KPP w Pucku na ul. Dworcowa 5
 •  
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:

kpppuck@gd.policja.gov.pl.

rzecznikpuck@pomorska.policja.gov.pl

 

 

WAŻNE!

 

W dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00  w siedzibie Komendy Powiatowej Policji adres jw. funkcjonariusze działający w imieniu Komendanta Powiatowego Policji – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie tel. 47 742 52 22

 

 

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

·         imię i nazwisko wnoszącego,

·         dokładny adres do korespondencji,

·         dokładny opis zdarzenia.

 

 WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

 

 

Zakładka 6. Informacja o przyjmowaniu obywateli  przez Komendanta Powiatowego Policji lub jego Zastępców

 

Interesanci są przyjmowani w każdy wtorek i czwartek tygodnia w godzinach 14.00- 16.00 po uprzednim zgłoszeniu:

·         telefonicznym na numer telefonu: tel. 47 742 52 22

·         osobistym w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego

 

Podczas zgłoszenia należy podać zwięzłą informację dotycząca przedmiotu skargi lub wniosku.

 

 WAŻNE!

      Interesanci przyjmowani są przez kierownictwo w sprawach skarg lub wniosków.       W innych sprawach obywatelom udzielają pomocy funkcjonariusze zajmujący się  daną problematyką.

 

Zakładka 7. Skargi do Rzecznika Praw Człowieka

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

INFORLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

telefon: (+48 22) 55 17 700

fax (+48 22) 827 64 53

 

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48 58) 764 73 02

fax (+ 48 58) 764 73 03

Przyjęcia interesantów (pokój nr 206):

telefon (+ 48 58) 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów (pokój nr 122):

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48 71) 34 69 115

fax (+ 48 71) 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48 71) 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

 

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 

 

Powrót na górę strony