Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Pucku

Komenda Powiatowa Policji w Pucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Pucku

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16

Strona internetowa http://bip.puck.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane  w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.
  • brak etykiet pól formularza,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją BIP Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Dane kontaktowe dostępne są w dziale Kontakt – redakcja BIP. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 74 252 81, przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kpp.puck@gd.policja.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Pucku, ul. Dworcowa 5, 84-100 Puck

Dostęp dla osób niepełnosprawnych z chodnika przed wejściem głównym. Punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze budynku przy punkcie recepcyjnym. Interesanci odbierani są przez funkcjonariusza policji.

W poczekalni przy punkcie recepcyjnym znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście do budynku dostępne jest od dziedzińca obiektu przez parking wewnętrzny. Wjazd na parking możliwy jest poprzez szlaban dozorowany przez służbę dyżurną policji.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przed wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji we Władysławowie, ul. Towarowa 1. 84-120 Władysławowo.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych z parkingu przy wejściu głównym. Do wejścia prowadzi podjazd. Punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze budynku przy punkcie recepcyjnym. Interesanci odbierani są przez funkcjonariusza policji.

Na parterze i piętrze budynku znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Siedziba Komisariatu Policji w Juracie, ul. Ratibora 42, 84-140 Jurata.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych z parkingu przed wejściu głównym. Do wejścia prowadzi podjazd. 

Na parterze budynku w poczekalni znajduje się dzwonek, którym należy przywołać funkcjonariusza lub pracownika. Interesanci z poczekalni odbierani są przez funkcjonariusza policji. W poczekalni dostępna jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze i piętrze budynku znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Siedziba Komisariatu Policji w Kosakowie, ul. Żeromskiego 71, 81-198 Kosakowo.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych z parkingu przy wejściu głównym.

Na parterze budynku w poczekalni znajduje się dzwonek, którym należy przywołać funkcjonariusza lub pracownika. Interesanci z poczekalni odbierani są przez funkcjonariusza policji. W poczekalni dostępna jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze dostępna jest część pomieszczeń, do pozostałej części prowadzi kilka stopni schodów. W budynku znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem głównym są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Komisariat Policji w Krokowej z siedzibą w Minkowicach, ul. Żwirowa 4, 84-110 Krokowa.

Obiekt bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku przez wysoki próg, a następnie przez schody prowadzące na piętro. Na piętrze przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, którym należy przywołać funkcjonariusza lub pracownika.

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Na piętrze budynku znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Powrót na górę strony